มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม

  มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมเป็นองค์กรหนึ่งเพื่อการกุศลที่ร่วมกันจัดตั้งเพื่อจุดประสงค์เน้นการเผยแผ่พระอภิธรรม เพราะเล็งเห็นถึงผลอันจะทำให้ สังคมอยู่กันอย่างมีสันติสุข ไม่เบียดเบียนกัน มีความเมตตาอาทรต่อกัน เพราะการศึกษาพระอภิธรรมแล้ว จะทำให้เชื่อผลของกรรม และทำให้มองเห็นว่า คนที่อยู่ในสังคมใกล้ตัวเรา และอาจกำลังสร้างปัญหาให้นั้น เนื่องเพราะความไม่รู้ และเนื่องเพราะกรรมในอดีตที่เคยมีต่อกันกับเราในอดีต ทำให้เราอภัยและสงสารเขา เมตตาเขา สุดท้ายก็จะทำให้เราดำรงชีวิต ในสังคมด้วยความสุขนั่นเอง
มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม เริ่มด้วยการพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ซึ่งมีสมาชิกหลายพันคน กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันนี้ นอกจากนี้ ยังมีการสอนในห้องเรียนจากการดำเนินงานดังกล่าว ของมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมมาเป็นเวลานาน เป็นจุดประสงค์สอดคล้องต้องกันกับอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   จึงได้จัดทำโครงการพระอภิธรรม หลักสูตรเรียนทางอินเทอร์เนต เพื่อเป็นการเรียนการสอนที่ไม่มีข้อจำกัด ด้านเวลา การเดินทางไปเรียน การหาตำราเรียน แม้แต่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศ สามารถเรียนได้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และโครงการฯ นี้ ได้รวมรวบคณาจารย์ อันประกอบด้วย พระอาจารย์  อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ คณาจารย์จากมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อเผยแผ่แก่นแท้คำสอนของพระพุทธเจ้าไปทั่วโลก ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่จำกัดสถานที่ สืบไป   

เมนูหลัก
ความเป็นมา
พระอภิธรรม
ประโยชน์ที่ได้รับ
ประชาสัมพันธ์
วิธีกำหนดรหัสผ่านผู้ใช้
 
อธิบายบทเรียน
ชุดบทเรียนที่ 1
ชุดบทเรียนที่ 2
ชุดบทเรียนที่ 3
ชุดบทเรียนที่ 4
ชุดบทเรียนที่ 5
ชุดบทเรียนที่ 6
ชุดบทเรียนที่ 7
ชุดบทเรียนที่ 8
ชุดบทเรียนที่ 9
ชุดบทเรียนที่ 10